Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Ben Seçerim Derneği için toplumsal cinsiyet; tarihsel ve kültürel arka planın devamı olarak toplumdaki eşitsiz güç ilişkilerini besleyen bir iktidar hiyerarşisi alanıdır. Üretim ilişkilerinden kamusal düzene, özel alandaki bakım emeğinden siyaset kurumlarına, iş gücü piyasasından sanata kadar tüm kültürel, bilimsel ve politik alanlarda toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklarla mücadele sivil toplum örgütü olmanın gereğidir. 

Ben Seçerim Derneği; kuruluş amaçları ve vizyonu doğrultusunda plan, proje ve program geliştirirken toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı eşitliği öneren, kadınlar ve kız çocukların insan haklarını savunan, LGBTİ+ kişiler ve tüm diğer ihmal edilmiş/görmezden gelinen/yok sayılan toplum kesimlerini hesaba katan, hak savunuculuğunu bir bütün olarak kavrayan ve tüm çalışmalarını insan hakları perspektifine dayandıran bir sivil toplum örgütüdür. 

Ben Seçerim Derneği; 

 • Yönetim kurulu ve diğer organlarında iş ve işleyişi toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına göre düzenler. 
 • Kadınları tek bir kategori olarak algılamaz; çeşitliliği ve farklılıkları hesaba katar. 
 • Yaşa, etnik kökene, göçmen/mülteci olmaya, medeni hale, inanca, sınıfa, bedensel yeteneğe, cinsiyet kimliğine ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkların karşısındadır. 
 • Tüm çalışmalarının engelliler dahil tüm kadınlar için erişilebilir olmasına dikkat eder. 
 • Yayınlarında ve dijital ortamdakiler dahil ürettiği tüm yazılı-sözlü-görüntülü içerikler toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, kadın düşmanlığı ve nefret söylemi içeren, cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik/transfobik dilden uzaktır; bu söylemle mücadele eder. 
 •  Çalışmalarında uluslararası insan hakları sözleşmelerini anayasal dayanak olarak kabul eder ve bu mekanizmaların etkin kullanımını teşvik edecek adımlar atar. Birleşmiş Milletler’de Türkiye devletinin de taraf olduğu ve böylece iç hukukunun bir parçası kıldığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Engelli Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi gibi metinler uluslararası dayanaklardır.
 • İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesini talep eder ve bu yöndeki hukuksal mücadeleyi destekler.
 • Kadın hakları konusuyla iç içe olan ekoloji, çevre, doğa-hayvan hakları ve iklim adaleti için verilen mücadeleyi destekler.
 • Çalışmalarına erkeklerin katılımını, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının benimsenmesi ve sürdürülmesi koşuluyla, destekler. Toplumsal cinsiyet eşitliği, derneğin değerler sisteminin önde gelen unsurudur. 
 • Derneğin gündelik iş ve işleyişinde, kamuya açık etkinliklerinde ve paydaşlarla iletişiminde eril dile ve gücünü eril zihniyetten alan otoriteye izin verilmez. 
 • Çalıştığı tüm paydaşlarla; hizmet satın aldığı firmalar, işbirliği yaptığı sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcileriyle ilişkilerinde yukarıdaki esasları gözetir.
 • Dernek çalışanları, üyeler, gönüllüler ve paydaşlara yönelik toplumsal cinsiyet eğitim programları geliştirir ve uygular. 

Ben Seçerim Derneği; 

Bu politika belgesiyle, kuruluş amacı olan siyasette kadın temsilini güçlendirmek ve kadın adayları desteklemek için yürütülen tüm çalışmalarda temel yaklaşımının toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaşması olduğunu, kurumsal işleyişi ve üçüncü kişi/kurumlarla ilişkilerinde kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini beyan ve taahhüt eder. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesinin uygulanması ve ilkelerine uygunluğun denetlenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

 

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .