Projelerimiz

Demokrasi için Yuvarlak Masa Toplantıları: Genç Kadınların Yerel Yönetime Aktif Katılımı

                                                                               

Matra işbirliğiyle yürüttüğümüz Demokrasi için Yuvarlak Masa Toplantıları: Genç Kadınların Yerel Yönetime Aktif Katılımı adlı projemizin en önemli hedefi üç ildeki (Kırklareli, Adana ve İstanbul) genç kadın yurttaşlarla genç kadın politikacılar arasında bir köprü oluşturmak ve diyalog temelinden yükselen, ortak bir akılla kadın dostu projelerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Projemizin yerel paydaşı ilgili illerdeki
kent konseyleridir. Genç kadın yurttaşların yerel karar alma mekanizmalarına ilişkin farkındalıklarının artması için Kırklareli, Adana ve İstanbul'da genç kadın yurttaşa iyi yönetişim konusunda yüz yüze atölye düzenleyeceğiz. Ardından Kırklareli Adana ve İstanbul’daki genç kadın siyasetçilerin kadın dostu politikalar tasarlamalarını desteklemek amacıyla geçmiş dönem kadın siyasetçiler
tarafından mentörlük verilecektir. Mentorluk ve eğitim programlarının ardından, genç kadın vatandaşların ihtiyaçlarını tartışmak üzere her ilde, iki tarafla 2 günlük yüz yüze yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir. Buradaki temel amaç kadın yurttaş ve politikacıların müzakere etmesi için bağlam yaratmak ve kentlerde kapsayıcı kadın dostu projelerin doğmasına vesile olmaktır. Son olarak tüm illerdeki tüm tarafların projelerini sunabilecekleri online bir toplantı düzenlenecektir. Son olarak “Genç Kadınların Yerel Yönetimlere Katılımı Rehberi” hazırlanarak proje sona erecektir.

Kadın Dayanışma Köprüsü projesi

Depremin yaşandığı Malatya ve Kahramanmaraş kentlerinde kadınların siyasi temsili önemli ölçüde düşük ve bölge genellikle kadın politikacıları ve siyasi aktörleri kabul etmiyor. Şehirlerin etkili bir şekilde yeniden inşası için kadınların deneyimleriyle ve katılımlarıyla katkıda bulunarak aktif ve katılımcı bir rol üstlenmeleri esastır. Bu özellikle yerel seçimler sırasında önemlidir çünkü kadınların katılımı yerel yönetimler üzerinde önerilen politikaları ciddi şekilde değerlendirme yönünde baskı yaratabilir. Bu projenin hedefleri çok yönlüdür; Malatya ve Kahramanmaraş'ta kadınların yerel siyasette temsilinin artırılması, yerel kadın STK'larının faaliyetlerinin teşvik edilerek kadınların görüşlerini dile getirme fırsatları yaratılması, genç kadınların talep ve kaygılarının görünürlüğünün artırılması gibi amaçları bulunur. Depremzede kadınların hedef grup olduğu proje, yerel seçim döneminde siyasi diyalogu artırmayı amaçlar. Ayrıca bu girişim, depremden sağ kurtulan genç kadınların seçim döneminde siyasi öncelikleriyle ilgili tartışmalara aktif olarak katılmaları için bir platform sağlamayı amaçlıyor.

Deprem sonrasında kentlerde toplumsal cinsiyete duyarlı ihtiyaç analizinin yapılması oldukça önemlidir. Bu projemizde Malatya ve Kahramanmaraş illerinde kadın vatandaşların, kadın STK temsilcilerinin ve kadın siyasetçilerin katılımıyla toplantılar düzenleyerek bölgede ihtiyaç analizi yaptık. Proje sonunda topladığımız verileri bir kitap haline getirerek yerel yöneticilere ilettik.

Kadının Siyasete Katılımı

European Endowment for Democracy, Ben Seçerim Derneği’nin destekçilerindendir.
EED, derneği, kadınların aktif siyasete hazırlanmalarına yönelik teşvik edilmesi ve eğitimler verilmesi, adaylaşma sürecinde sosyal medya kampanyalarının hazırlanması, kadınların temsiliyeti ve adayların tanınırlığı için sivil toplum ve siyasi partilerle toplantılar yapılması, siyasette kadın görünürlüğünün artırılmasına ilişkin kamuoyu nezdinde çalışmalar yapılması konularında desteklemektedir.

 

3K - Pilot Bölgeler

Kırklareli, Kahramanmaraş ve Kars Kadın Ağı Kurma Çalışmaları

Ben Seçerim Derneği, toplumda, seçilmiş ve atanmış tüm konumlarda, kadınların sayısının arttırılmasını ve kalıcılıklarını sağlamayı amaçlıyor. Kadınların kendilerinin ve tüm toplumun sorunlarının çözümünde öncü niteliklerinin tanınması ve yaygınlaşması için çalışıyor. Bu amaçla da, öncelikle siyasette karar alıcı ve şekillendirici konumda var olmalarını öngörüyor.

Ben Seçerim Derneği, Türkiye’de ilk kez siyasette kadın varlığını odağına alan bir kamuoyu araştırması ile eşitsizliğin arkasında yatan nedenleri, kadınların karar mekanizmalarında olmamaları yönünde oluşturulan bariyerleri ve toplumun kadın aday profilinden beklentilerini ortaya koyuyor. Önceliklendirilen üç ilde analizi daha sağlıklı kılmak üzere araştırma daha derinleştirilerek yapılıyor.

Ben Seçerim Derneği, kamuoyu araştırmasının yanı sıra kadın temsiliyetini artırmak amacıyla Kanada Hükümeti işbirliğiyle sivil toplum ve siyasi partilere yönelik bir sene sürecek farkındalık çalışmalarına başlıyor. Ben Seçerim Derneği Genel Direktörü Nilden Bayazıt ile Siyaset Danışmanı Hilal Dokuzcan’ın katılacağı saha çalışmalarının ilk üç durağı; Türkiye’nin demografik yapısı farklı üç bölgesinden Kahramanmaraş (Akdeniz Bölgesi), Kars (Doğu Anadolu Bölgesi) ve Kırklareli (Marmara Bölgesi) illeri olarak planlandı. Saha çalışmalarında ulusal ve yerel bazda siyasette temsil eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu yönde sürdürülebilir güçlü bir ağ oluşturmak hedefleniyor.

Saha çalışmalarında özellikle siyasette kadın temsilinin olmadığı veya yok denecek kadar az olduğu iller önceliklendirildi. Seçilmiş üç ildeki temsiliyet oranlarına bakıldığında yerel yönetimlerde hiçbir kadının olmadığı ve sadece Kahramanmaraş’ta tek bir kadın milletvekilinin seçildiği görülüyor.

Ben Seçerim’in saha çalışmalarının üç hedefi bulunuyor:

Ulusal ve yerel bazda siyasette temsil eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak,   
Belirli değerler çerçevesinde temsiliyet sorununu kendi meselesi olarak gören kadınlar arasında güçlü bir ağ kurmak,
Bölgedeki kadın temsilini arttırmak yönünde bireyleri ve çatı örgütleri teşvik etmek.
Siyasi partilerin il yöneticileri, önde gelen STK’ların başkanları ve kanaat önderleriyle yapılacak görüşme ve ziyaretler saha çalışmalarının ilk aşamasını oluşturuyor. Kadınların önümüzdeki süreçte siyasette aday olmalarını sağlamaya yönelik bilgilendirme toplantıları, eğitim ve seminerler ile hak savunuculuğu üzerine bilinçlendirme kampanyaları düzenleme ve siyaset alanındaki bileşenlerle adaylık kampanya süreçlerini destekleyecek işbirlikleri kurma çalışmaların ikinci aşamasını oluşturuyor. Sosyal medya kampanyaları ile de beslenecek çalışmaların bir ayağını da yerel dinamikleri harekete geçiren kadın varlığının sürdürülebilir stratejiler içinde yer alması için parti merkez organları ve Ankara’daki karar alıcılar ile sıkı iletişim halinde olmak ve seçilen adayların izlenmesi süreci oluşturuyor.

Seçim sürecine girildiğinde de siyasi partilerin listelerinde yer alacak ‘Ben Seçerim’ adaylarının tüm tanıtım çalışmaları Ben Seçerim Derneği tarafından üstlenilecek.

Ben Seçerim Derneği, tüm bu çalışmalar ile parlamentoda ve yerel yönetimlerde kadın temsilinin artacağına ve yereldeki kanaat önderleri, STK’lar ve basının desteğiyle bu eşitlikçi politikaların devamının sağlanacağına inanıyor.

Siyasi Parti Görüşmeleri

3K Projesi çerçevesinde Deva Partisi’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ali Babacan ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ile görüşme yapıldı. Parti kurmaylarına Kanada Hükümeti desteğiyle kadın temsiliyetinin olmadığı 3 ilde yapılan saha çalışmaları anlatıldı. Türkiye genelinde yapılacak kamuoyu araştırmasının hangi gereklilikten doğduğu ve hangi sorulara cevap arayacağı hakkında bilgi paylaşıldı.

Yine aynı gündemle Türkiye İşçi Partisi’nin İstanbul’daki Genel Merkezi ziyaret edilerek Genel Başkan Erkan Baş ve 27. Dönem Milletvekili Sera Kadıgil ile görüşüldü.

Türkiye’de Kadınların Siyasete Katılımı Araştırması

Ben Seçerim, 3K Projesi kapsamında KONDA Araştırma Şirketi ile “Türkiye’de Kadınların Siyasete Katılımı” konusunda ulusal düzeyde bir kamuoyu araştırması yürütüyor. Araştırma, kadın temsiliyetinin olmadığı üç şehirde (Kars, Kırklareli ve Kahramanmaraş) derinleştirilerek yapılacak ve araştırma raporu Mayıs 2022'de yayınlanacak.

Diyalog Toplantıları

3K Projesi çerçevesinde kadınların temsiliyet sorunu üzerine farkındalık yaratmak üzere, ziyaret edilen illerin herbirinde (Kars, Kırklareli ve Kahramanmaraş) siyasi partilerin il yönetimleri, yerel yönetimler, kentteki önde gelen kadın STK’ları, kadın girişimciler ve kadın muhtarlarla birebir toplantılar yapıldı.

Çerezler kullanıyoruz, detaylar: .